Všeobecné obchodní podmínky společnosti CSK-IMK, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CSK-IMK, s.r.o.

I. Vymezení pojmů a všeobecná ujednání

Společnost – společností se rozumí společnost CSK-IMK, s.r.o., IČ: 49969412, se sídlem Brno, Horova 19, PSČ: 616 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 13418.

Zákazník – zákazníkem se rozumí jakýkoliv právní subjekt vystupující vůči společnosti jako kupující resp. příjemce zboží nebo služeb společnosti.

Plnění – plněním se rozumí jakákoliv dodávka zboží nebo služeb, ve kterých vystupuje společnost jako prodávající nebo dodavatel služeb. Pokud jde v těchto podmínkách zmiňováno plnění zákazníka, má se zato, že se jedná o plnění peněžité, nebylo-li sjednáno i plnění jiné.

Všeobecné obchodní podmínky – všeobecnými obchodními podmínkami se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky, dále také jen „VOP“.

Tyto VOP platí pro všechna plnění mezi společností a zákazníkem. Má se zato a považuje se za prokázané, že zákazník je seznámen s těmito VOP. Uzavřením obchodu zákazník vyjadřuje souhlas s těmito VOP. Odlišné smluvní podmínky lze sjednat a jsou závazné pouze pokud byly společností písemně a výslovně akceptovány.

II. Uzavření smlouvy, objednávání

Cenová nabídka učiněná společností sama o sobě společnost nezavazuje k plnění. Pokud není v nabídce uvedeno jinak, platnost nabídky je 1 měsíc od jejího odeslání. Smlouva je uzavřena až pokud je po obdržení objednávky zasláno potvrzení objednávky nebo je započato s plněním, případně podpisem písemné smlouvy. Jakákoliv předsmluvní ujednání a korespondence, týkající se obsahu smlouvy, se stávají neplatnými dnem uzavření smlouvy. Dodatečné změny jakékoliv smlouvy jsou podmíněny písemnou formou.

Objednávky musí mít písemnou formu (fax, e-mail) a musí obsahovat příslušné identifikační údaje objednavatele/zákazníka potřebné k vystavení daňového dokladu. V objednávce musí být přesně specifikovaný předmět objednávky, množství a požadovaný termín dodání. Nedostatky objednávky jdou k tíži zákazníka.

III. Dodací lhůty, dodací termíny

Společnost je oprávněna dodat zboží kdykoliv během sjednané lhůty plnění, případně i před sjednanou lhůtou plnění. Dodací lhůty  termíny jsou podmíněny tím, že zákazník není v prodlení s jakýmkoliv svým plněním vůči společnosti.

V případě společností zaviněného zpoždění termínu dodání více jak o 30 dnů může zákazník ve lhůtě 1 měsíce dnů od skutečného dodání odstoupit od smlouvy na základě písemného oznámení. Toto právo zaniká okamžikem skutečného dodání.

Společnost si vyhrazuje právo bez dalšího odstoupit od smlouvy v případě, že by jeho sjednané plnění bylo v důsledku nepředvídatelné nebo na její vůli nezávislé okolnosti nemožné, značně obtížné nebo nákladné. Takové odstoupení zákazníkovi nezakládá právo na náhradu škody.

IV. Balení a doprava zboží

Obal, způsob balení zboží a způsob dopravy zboží určuje společnost.

Dodávka zboží se provádí na nebezpečí zákazníka. Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka, jakmile je zboží předáno na expedičním místě nebo při předání k nakládce či vykládce zboží zákazníkovi nebo prvnímu přepravci.

Společnost neodpovídá za vady zboží, které mohly být zjištěny zákazníkem při převzetí zboží. Zákazník je povinen si zboží při převzetí prohlédnout, zkontrolovat jeho množství, typ, neporušenost obalů a oznámit společnosti zjevné vady. Okamžikem předání je zákazník zcela a výhradně odpovědný za způsob použití zboží, skladování a manipulaci. Zákazník odpovídá za dodržování právních norem, které se vztahují k ochraně prostředí v souvislosti se zbožím, balením a balícím materiálem. V případě, že zákazník ve sjednaném termínu neodebere objednané zboží nebo jeho část, jehož dodávku společnost potvrdila, považuje se jednání zákazníka za jednostranné zrušení dílčí kupní smlouvy v této části a zákazník je povinen zaplatit odstupné ve výši sjednané ceny plnění.

Není-li dohodnuto jinak, je zboží doručováno dle „EXW“ INCOTERMS 2000.

V. Ceny a platební podmínky

Ceny zboží jsou určeny společností dle dodací doložky EXW (čl. IV těchto VOP) a nezahrnují DPH, balné, skladné, pojištění, dopravu a ostatní poplatky.

Cenu nevratných dřevěných obalů a materiálu použitého k zabalení zboží účtuje společnost odděleně.

Pokud není ujednáno jinak, veškeré vyúčtované částky jsou splatné ve lhůtě 14 dnů od data vystavení faktury a to převodním příkazem nebo v hotovosti na pokladně společnosti. Při zpoždění platby má společnost právo na smluvní úrok z prodlení 0,05% dlužné částky denně, a dále zákazník je povinen uhradit veškeré  soudní i mimosoudní náklady vzniklé společnosti z vymáhání  pohledávky. Společnost je oprávněna účtovat zákazníkovi smluvní úrok z prodlení i bez předchozího oznámení.

Platby se započítávají nejprve na úhradu dříve splatných pohledávek. Dostane-li se zákazník s úhradou splatné pohledávky do prodlení nebo je-li se zákazníkem zahájeno insolvenční řízení, stávají se všechny pohledávky za tímto zákazníkem, bez ohledu na dohodnuté platební termíny, okamžitě splatnými.

Při hodnotě plnění pod 500,- Kč společnost připočítává manipulační minimální příplatek 100,- Kč.

VI. Vlastnické právo ke zboží

Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka až uhrazením celé ceny plnění společnosti. Společnost má právo na odebrání zboží v případě nesplnění závazků zákazníka vůči společnosti. Náklady z toho vzniklé nese zákazník.

Nebezpečí škody na věci přechází na zákazníka okamžikem převzetí plnění nebo jeho předáním prvnímu přepravci.

VII. Poskytnutí záruky, náhrada škody

Na zboží a služby se poskytuje záruka v délce 12 měsíců ode dne předání zboží.

Podmínkou pro uplatnění nároku z vad zboží (dále reklamace) ze strany zákazníka je písemné bezodkladné oznámení zjištěných vad společnosti. Zákazník je povinen popsat vadné zboží dle původních dokladů a specifikovat jeho vady. Společnost po obdržení reklamace a posouzení vady oznámí ve  lhůtě max. 1 měsíce zákazníkovi, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů ji uznat odmítá.

Záruka se nevztahuje na:

 • na spotřební materiál, běžně opotřebitelné díly a náplně (např. oleje, filtry, těsnění, ložiska atd.), dále na spotřební materiál uvedený v příslušném návodu k obsluze,
 • vady způsobené zákazníkem nevhodným zacházením, nevhodným připojením k el. síti nebo nevhodnou manipulací,
 • vady způsobené odchylkami v el. síti,
 • vady vzniklé ve spojitosti s tzv. vyšší mocí,
 • vady vzniklé ve spojitosti s porušením nebo nerespektováním pokynů pro instalaci, obsluhu a provozování zařízení,
 • poškození zařízení způsobené užíváním pro jiný účel nebo technologii než je určeno,
 • škody způsobené porušením předpisů bezpečnosti práce.

Nebude-li dohodnuto jinak, je zákazník povinen na vlastní náklady dopravit reklamované zařízení do sídla společnosti a po provedení opravy též na vlastní náklady zařízení dopravit zpět do jím určeného místa. Termín opravy je třeba předem písemně dohodnout se společností. Ostatní náklady spojené s oprávněnou záruční opravou (práce technika a materiál) hradí společnost. Při opravě v místě reklamovaného plnění na přání zákazníka, náklady  technika společnosti hradí zákazník.

Pokud zákazník výslovně požádá společnost, bude mu vydáno potvrzení o provedené opravě, jinak jsou záruční opravy vedeny v záznamech společnosti.

Bude-li reklamace posouzena jako neoprávněná, zákazník je povinen uhradit náklady společnosti spojené s vyřízením této reklamace (tj. práce servisního technika, materiál, kilometrovné, čas strávený na cestě, diety).

Oprávněnost reklamace vždy posuzuje společnost.

Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou uplynutím záruční lhůty, nebo v průběhu záruky při porušení níže uvedených podmínek:

 • Zákazník odpovídá za to, že v prostoru, kde bude zboží umístěno, budou dodrženy následující provozní podmínky dle návodu k obsluze, zejména:
 • nejvyšší a nejnižší přípustná okolní teplota,
 • nejvyšší přípustná relativní vlhkost okolního vzduchu,
 • nejvyšší přípustná nadmořská výška.
 • Zákazník je povinen v záruční lhůtě společnost neprodleně informovat o případných změnách podmínek pro provoz zboží, zejména v případě změny vnějšího prostředí nebo nebezpečí vzniku agresivních sloučenin při provozu zařízení (např. HCl,Cl2,F,HF,SO2, H2S,SO3 ).
 • Zákazník během záruční lhůty nesmí bez písemného souhlasu společnosti užívat zboží pro jiný účel, jinou technologii nebo jiným způsobem, než pro které je určeno a které jsou uvedeny v návodu k obsluze, případně bude zařízení obsluhovat osoba nezaškolená společností. V případě porušení tohoto bodu zanikají zákazníkova práva z toho plynoucí.
 • Zákazník je povinen uplatnit nárok z odpovědnosti za vady zboží pouze u společnosti. Během záruční lhůty je oprávněn provádět opravy zboží a servisní zásahy pouze vyškolený servisní technik společnosti. V případě oprav nebo jiných zásahů na zboží v průběhu záruční lhůty jinou osobou než společností, nemá zákazník žádný nárok na náhradu vzniklých nákladů s takovým zásahem vzniklých a práva zákazníka ze záruky zanikají.

Náhradu škody provádíme pouze v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti z naší strany a pokud nedošlo k některé z okolností vylučující odpovědnost, za kterou se považují např. válka, nepokoje, přírodní katastrofa, dopravní poruchy, stejně jako společností nezaviněné zpoždění subdodávek materiálů, komponentů a zboží nutných pro dodání zboží a podobné události vyšší moci, které naruší plnění smluvních povinností společnosti. Společnost dále neodpovídá za škody a vady na výrobcích vyráběných za pomocí dodaného zboží; škody na zdraví či majetku uživatele či dalších osob; škodu a ušlý zisk vlivem poruchy, opravy a údržby zboží v záruční lhůtě, jestliže společnost neporuší svoji povinnost ze závazkového vztahu, a škodu vzniklou po uplynutí záruční lhůty; příslušenství ke zboží, které není katalogovou součástí zboží, pokud není v kupní smlouvě stanoveno jinak; použití nevhodných náplní a náhradních dílů, které nejsou společností odsouhlaseny.

Záruka okamžitě zaniká, pokud bez písemného souhlasu zhotovitele objednatel sám nebo třetí osoba, kterou objednatel výslovně nepověřil, provede změny nebo opravy dodávek a služeb zhotovitele. Škodu uhradíme pouze v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti, přičemž důkazní břemeno v případě hrubé nedbalosti z naší strany nese objednatel.

V případě věcných vad může zákazník zadržet maximálně dvojnásobek předpokládaných nákladů na opravu z fakturované částky, a to až do odstranění vady.

VIII. Místo plnění, soudní příslušnost

Místem plnění je sídlo společnosti. K rozhodnutí o přímých i nepřímých sporech vzniklých ze smluvního vztahu je vždy příslušný soud příslušného stupně v místě sídla společnosti. Smlouvy podléhají Českému právu. Pokud má zákazník trvalý pobyt v zahraničí, použije se  dohoda UNCITRAL o mezinárodním nákupu zboží.

 

+420 541 216 200
csk.cz@iks-group.com