Általános Szállítási és Fizetési Feltételek

Általános rendelkezések

Értékesítésünk, szállításunk és szolgáltatásaink kizárólag az alábbi feltételeken alapulnak. A változtatásokat és kiegészítéseket írásban kell rögzíteni. Az ettől eltérő vásárlási feltételek csak akkor kötelezőek ránk, ha azokat egyedi esetekben kifejezetten elismerjük.

 

Szerződéskötés

Minden ajánlatunk kötelezettség nélküli. Szerződés akkor jön létre, ha a megrendelés kézhezvételét követően egy rendelési visszaigazolást vagy az árut küldjük. Utólagos szerződésmódosítások csak írásban történhetnek.  

 

Reklámintézkedések

Hacsak Ön írásban nem tiltakozik, automatikusan hozzájárul a promóciós anyagok küldéséhez. Ez az engedélyezés e-mailben bármikor visszavonható.  

 

Szállítási határidők és időpontok

A szállítási határidők és időpontok azzal a feltétellel érvényesek, hogy a vevő időben eleget tesz minden velünk szemben fennálló kötelezettségének. A mi hibánkból eredő 30 napot meghaladó szállítási késedelem esetén a vevő 90 napos türelmi idő megadásával ajánlott levélben elállhat a szerződéstől. A kártérítés kizárt, kivéve szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetét. Előre nem látható vagy rajtunk kívül álló körülmények feljogosítanak bennünket arra, hogy kártérítési felelősség nélkül elálljunk a szerződéstől.

 

Szállítás 

A szállítás a vevő kockázatára történik. Eltérő megállapodás hiányában a szállítási módot mi választjuk meg.

 

Árak és fizetési feltételek

Az árak a gyárunkból vagy raktárunkból érvényesek (EU-n belüli szállításra), és nem tartalmaznak biztosítást, csomagolást, rakodást, szállítást vagy forgalmi adót, kivéve, ha a felek írásban másként állapodtak meg. A vevő csak abban az esetben élhet viszontköveteléssel, ha viszontkövetelése nem vitatott, vagy az jogerősen megalapozott.Késedelmes fizetés esetén havi 1,3% késedelmi kamatot számítunk fel; továbbá a vevő köteles megfizetni az inkasszó minden bírósági és peren kívüli költségét. Bármilyen fizetési hátralékot meghaladó további hátralékok összeadódnak. Ha a vevő késik egy esedékes követelés megfizetésével, vagy vagyonával szemben fizetésképtelenségi eljárás indult, akkor az üzleti kapcsolatból eredő összes követelés azonnal esedékessé válik, függetlenül a megállapodott fizetési feltételektől vagy halasztásoktól.A leszámítolható és megfelelő illetékkel ellátott váltó fizetés céljából csak akkor fogadható el, ha erről a felek előzetesen kifejezetten megállapodtak. Az átvett váltó és csekk jóváírása mindig az összeg tényleges beérkezésének fenntartásával érvényes. Az ebből eredő járulékos kamat és költség a vevőt terheli. Ha az áru nettó értéke nem éri el a 100,00 eurót, akkor minimális mennyiségi felárként 50,00 EURO-t számítunk fel.

 

Javítás költségbecslése 

A költségbecslés díja 50,00 EURO. Ezt az összeget ebből eredő javítás vagy új gépvásárlás esetén elengedjük. A költségbecslés kézhezvételétől számítva a vevőnek 4 hét áll rendelkezésre a jóváhagyásra vagy az elutasításra. Lejárat után, ha a vevő nem jelez vissza, felszámítjuk az 50,00 EURO összeget, a szóban forgó gépet leszereljük és a vevő költségére visszaszállítjuk. Új gép vásárlásakor az ár a régi készülék selejtezését is tartalmazza.

 

A tulajdonjog fenntartása

Kizárólag a tulajdonjog fenntartása mellett szállítunk. Csak a teljes üzleti kapcsolatból eredő valamennyi követelés hiánytalan kifizetése után száll át a leszállított áru tulajdonjoga a vevőre.

 

Szavatosság, kártérítés

Szállításainkra és szolgáltatásainkra, valamint bármilyen felhasználási tanácsadásra a törvényi előírásoknak megfelelően, de legfeljebb hat hónapig vállalunk szavatosságot. Az ABGB 924. §-ának vélelme kizárt.

A jótállás azonnal érvényét veszti, ha a szállító írásos hozzájárulása nélkül akár a maga megrendelő, akár egy a szállító által nem kifejezetten meghatalmazott harmadik fél  változtat a szállító szállításán vagy szolgáltatásán. Kártérítést csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén fizetünk, ekkor a megrendelőre esik a bizonyítás terhe bármely általulnk elkövetett súlyos hiba esetén.

Anyaghiba esetén a megrendelő a számla összegéből  legfeljebb a várható javítási költség kétszeresét tarthatja vissza a hiba elhárításáig.

 

Termékfelelősség

Áruink azt a biztonsági szintet nyújtják, amely az engedélyezési előírások, kezelési utasítások – különös tekintettel az esetleges kötelező ellenőrzésekre – és egyéb útmutatók alapján elvárható. Az esetleges termékhibákért a termékfelelősségi törvénynek megfelelően vállalunk felelősséget. Kizárt azonban az olyan dologi kár, amelyet a vevő vállalatként szenved el.

 

Teljesítési hely, illetékes bíróság, érvényes jog 

A teljesítés helye vállaltunk székhelye. A szerződéses jogviszonyból közvetlenül vagy közvetve eredő viták eldöntésére a tárgyban illetékes bécsi bíróság illetékes.  A szerződések az osztrák jog hatálya alá tartoznak. Ha a vevő székhelye külföldön található, akkor az UNCITRAL Nemzetközi Áruértékesítési Egyezmény alkalmazandó. A tárgyalás hivatalos nyelve a német.

+36 1 319 3459
+36 1319 3201
infoszolg@infoszolg.hu