Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné

Náš predaj, dodávky a služby sú založené výlučne na nasledujúcich podmienkach. Zmeny a doplnky musia mať písomnú formu. Odlišné nákupné podmienky sú pre nás záväzné len vtedy, ak ich v jednotlivých prípadoch výslovne uznávame.

Uzavretie zmluvy

Všetky naše ponuky sú nezáväzné. Zmluva vzniká odoslaním potvrdenia objednávky a doručením po prijatí objednávky. Neskoršie zmeny zmluvy musia mať písomnú formu.

Reklamné opatrenia

Pokiaľ nevznesiete písomnú námietku, automaticky súhlasíte so zasielaním propagačných materiálov. Tento záväzok je možné kedykoľvek odvolať e-mailom.

Dodacie lehoty, dodacie termíny

Dodacie lehoty a dodacie termíny sú podmienené tým, že zákazník splní všetky záväzky voči nám včas. V prípade omeškania s dodaním o viac ako 30 dní, za ktoré nesieme vinu, môže zákazník odstúpiť od zmluvy stanovením dodatočnej lehoty 90 dní doporučeným listom.Náhrady škody sú vylúčené. Nepredvídané okolnosti alebo okolnosti, ktoré nemôžeme ovplyvniť, nás oprávňujú odstúpiť od zmluvy bez zodpovednosti za škody.

Dodania

Dodávky sa uskutočňujú na riziko zákazníka. Ak nie je dohodnuté inak, výber spôsobu dopravy je ponechaný na nás.

Ceny a platobné podmienky

Ceny platia z našej továrne alebo skladu (odoslané EÚ) a nezahŕňajú poistenie, balenie, nakladanie, dopravu ani daň z obratu, pokiaľ nie je písomne ​​dohodnuté inak. Zákazník môže započítať proti našej pohľadávke len vtedy, ak je jeho protipohľadávka nesporná alebo bola právoplatne preukázaná.
V prípade omeškania platby bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 1,0 % nad platnú bankovú úrokovú sadzbu mesačne; okrem toho musí zákazník zaplatiť všetky súdne a mimosúdne trovy, ako aj právne poplatky za vymáhanie pohľadávok.
Platby budú najskôr započítané so všetkými neuhradenými platbami. Ak je zákazník v omeškaní s úhradou splatnej pohľadávky alebo je na jeho majetok začaté insolvenčné konanie, všetky pohľadávky z tohto obchodného vzťahu sa stávajú splatnými okamžite, bez ohľadu na dohodnuté platobné podmienky alebo odklady splatnosti.
Spoplatnené zmenky, ktoré boli riadne zaplatené, budú akceptované ako platba len vtedy, ak to bolo vopred výslovne dohodnuté. Úvery za prijaté zmenky a šeky sú vždy podmienené správnym prijatím hodnoty. Úroky a náklady z toho vyplývajúce znáša kupujúci. Ak má tovar netto hodnotu nižšiu ako 100,00 EUR, bude účtovaný malý množstevný príplatok 50,00 EUR.

Odhady na opravy

Odhadované náklady sú spoplatnené sumou 50,00 EUR. Suma sa nevzťahuje na výsledné objednávky na opravu alebo nákup nového stroja. Od prijatia odhadu nákladov zákazníkom plynie 4-týždňová lehota na schválenie alebo zamietnutie. Po uplynutí platnosti bude bez ďalšieho upozornenia účtovaných 50,00 EUR, predmetný stroj bude demontovaný a zaslaný späť na zákaznícku prepravu. Pri kúpe nového stroja je zahrnuté zošrotovanie starého zariadenia.

Výhrada vlastníctva

Dodávame len s výhradou výhrady vlastníctva. Až úplným zaplatením všetkých pohľadávok z celého obchodného vzťahu prechádza vlastníctvo k dodanému tovaru na kupujúceho.

Záruky, náhrady škôd

Na naše dodávky a služby poskytujeme záruku v súlade so zákonnými ustanoveniami, avšak obmedzenú na šesť mesiacov. Predpoklad § 924 ABGB je vylúčený.

Záruka okamžite zaniká, ak objednávateľ sám alebo zhotoviteľom výslovne nepoverená tretia osoba vykoná zmeny alebo opravy na dodávkach a službách zhotoviteľa bez písomného súhlasu zhotoviteľa. Škody uhrádzame len v prípade úmyselného alebo hrubej nedbanlivosti, pričom dôkazné bremeno o akejkoľvek hrubej nedbanlivosti z našej strany nesie zákazník.

Ak sa vyskytnú chyby materiálu, zákazník si môže z faktúrovanej sumy zadržať maximálne dvojnásobok predpokladaných nákladov na opravu až do ich opravy.

Zodpovednosť za produkt

Náš tovar ponúka úroveň bezpečnosti, ktorú možno očakávať na základe schvaľovacích predpisov, návodu na obsluhu – najmä s ohľadom na akúkoľvek povinnú kontrolu – a ďalších informácií. Za chyby produktu ručíme v súlade so zákonom o zodpovednosti za výrobok. Náhrada majetkovej ujmy, ktorú utrpí zákazník alebo osoba ako podnikateľ, je však vylúčená.

Miesto plnenia, miesto súdnej príslušnosti, voľba práva

Miestom plnenia je sídlo našej spoločnosti. Príslušný súd vo Viedni je tiež príslušný na rozhodovanie všetkých sporov vyplývajúcich priamo alebo nepriamo zo zmluvného vzťahu. Zmluvy podliehajú rakúskemu právu. Ak má zákazník sídlo v zahraničí, platí Dohovor UNCITRAL o medzinárodnej kúpe tovaru.

+421 903 776 356
csk.sk@iks-group.com